Allianz Wrocław

Ubezpieczenia Allianz Wrocław

Ubezpieczenia Rolnicze

Ubezpieczenia Rolnicze

OBOWIĄZKOWE UBEZPIECZENIE ODPOWIEDZIALNOŚCI CYWILNEJ ROLNIKOW
Umowa obowiązkowego ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej rolników obejmuje
odpowiedzialność cywilną rolnika, osób pozostających we wspólnym gospodarstwie domowym oraz
osób pracujących w gospodarstwie rolnym rolnika za szkody wyrządzone w związku z posiadaniem
przez rolnika tego gospodarstwa rolnego, których następstwem jest śmierć, uszkodzenie ciała,
rozstrój zdrowia bądź też utrata, zniszczenie lub uszkodzenie mienia.
Ubezpieczenie obejmuje również szkody powstałe w związku z ruchem pojazdów wolnobieżnych
w rozumieniu przepisów prawa o ruchu drogowym, będących w posiadaniu rolników posiadających
gospodarstwo rolne i użytkowanych w związku z posiadaniem tego gospodarstwa rolnego.

OBOWIĄZKOWE UBEZPIECZENIE BUDYNKOW ROLNICZYCH
Przedmiotem obowiązkowego ubezpieczenia budynków rolniczych są wymienione w umowie
ubezpieczenia budynki wchodzące w skład gospodarstwa rolnego:
1) budynki mieszkalne,
2) budynki gospodarcze (np. obory, stajnie, stodoły, chlewnie, pieczarkarnie, przemysłowo –
produkcyjne, magazyny, garaże, warsztaty, szopy, wiaty, kurniki, szklarnie/ cieplarnie).

W ramach ubezpieczenia budynków rolniczych ochroną ubezpieczeniową objęte są następujące
części składowe: fundamenty, izolacje (przeciwwilgociowa, cieplna, przeciwdźwiękowa,
przeciwogniowa, itp.), ściany zewnętrzne i wewnętrzne (w tym ściany konstrukcyjne i działowe),
tynki zewnętrzne i wewnętrzne, stropy, schody, balkony i balustrady, dachy, stropodachy, obróbki
blacharskie, instalacje (elektryczna: na- i podtynkowa, gazowa, wodociągowa - doprowadzania wody,
kanalizacyjna - odprowadzania wody w tym rynny i rury spustowe, ogrzewania pomieszczeń w tym
ogrzewanie podłogowe i klimatyzacja, wentylacyjna, kominowa, telefoniczna, komputerowa,
antenowa, odgromowa, przeciwpożarowa, przeciw kradzieżowa), stałe elementy wykończeniowe.

Umowa ubezpieczenia budynków rolniczych wchodzących w skład gospodarstwa rolnego obejmuje
następujące ryzyka:
1) ogień,
2) huragan,
3) powódź,
4) podtopienie,
5) deszcz nawalny,
6) grad,
7) opady śniegu,
8) piorun,
9) eksplozję,
10) obsunięcie się ziemi,
11) tąpnięcie,
12) lawina,
13) upadek statku powietrznego.


Ubezpieczenia Wrocław - Allianz


Agnieszka Hordejuk

Agent ubezpieczeniowy Allianz nr 49520
Numer KNF: 11188467/A

image

Kontakt

Adres:
ul. Na Ostatnim Groszu 2, 54-207 Wrocław
tel. 691 224 198
skype: allianz.wroclaw
email: agnieszka@allianzwroclaw.pl